Powołanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) to jeden z obowiązków producentów związanych z dopuszczeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Jej zadaniem jest stała i udokumentowana kontrola właściwości użytkowych produktów, które trafią do sprzedaży na rynku budowlanym. CDA Polska spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie.

Termin „zakładowa kontrola produkcji” po raz pierwszy pojawił się w dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/l06/EWG) z 21 grudnia 1988 r., którą w 2013 roku zastąpiło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 tzw. CPR (Construction Product Regulation). Mimo zmian w przepisach oba dokumenty definiowały ZKP praktycznie identycznie, jako stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, której działanie powinno być systematycznie dokumentowane.

Kiedy należy powołać ZKP?

Powołanie ZKP to jeden z niezbędnych etapów dopuszczenia wyrobu budowlanego do sprzedaży, o którym więcej można przeczytać w jednym  z artykułów w zakładce „Baza wiedzy fachowca”. Jest to działanie obligatoryjne, niezależnie od tego, czy produkt przeszedł badania na zgodność z normą zharmonizowaną, krajową, czy też wydano dla niego ocenę techniczną. Dopiero po powołaniu i wdrożeniu ZKP można go oznaczyć znakiem CE lub budowlanym B i może zostać dla niego (produktu) wydana Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU). U). .

Przejście procedury dopuszczenia produktu budowlanego do obrotu na rynku, w tym powołanie i wdrożenie ZKP to obowiązek nie tylko producenta wyrobu, ale też sprzedawców, importerów oraz dystrybutorów, którzy jako pierwsi sprowadzili do UE dany produkt. Powołanie ZKP jest obligatoryjne na podstawie m.in. przepisów ujętych we wspomnianym Rozporządzeniu CPR, ale też Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, oraz Ustawie o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Warto też zaznaczyć, że posiadanie przez firmę certyfikatu przyznanego na podstawie normy PN-EN ISO 9001:2015-10 nie zwalnia z tego obowiązku.

Zakres obowiązków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonuje obecnie 5 systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu – system 1, 1+, 2+, 3 oraz system 4. Określają one zakres badań pozwalających na weryfikację parametrów produktu, zarówno w czasie jego produkcji, jak i po wprowadzeniu go do sprzedaży. Informację o tym, jaki system jest właściwy dla danego produktu budowlanego, zawiera norma lub inny dokument odniesienia, i to od niego zależy zakres obowiązków ZKP. Co więcej, zgodnie z wymaganiami systemów 1, 1+ oraz 2+ ZKP podlega obowiązkowi kontroli audytowania przez uprawione jednostki – instytucje które nadają certyfikat ZKP . Celem tego działania jest weryfikacja, czy system kontroli został wdrożony zgodnie z wymaganiami, dokumentacja z kontroli jest sporządzana poprawnie, a jakość wyrobów budowlanych znajduje się na właściwym poziomie.

Co daje powołanie ZKP?

Choć powołanie ZKP warunkują obowiązujące obecnie przepisy, funkcjonowanie wewnętrznego systemu kontroli oznacza dla producenta wiele korzyści. Jedną z nich jest stała kontrola parametrów produktu, a co się z tym wiąże – ograniczenie ryzyka, że do sprzedaży trafią wyroby wadliwe. Przekłada się to m.in. na mniejszą liczbę reklamacji. Posiadanie certyfikowanej ZKP podnosi również prestiż firmy i stanowi potwierdzenie, że oferowany asortyment spełnia wymogi prawa europejskiego i krajowego i wyróżnia go wysoka jakość wykonania. Ponadto prowadzenie badań w oparciu o powszechnie obowiązujące wytyczne uwzględnione w danym systemie oceny pozwala na standaryzację rynku budowlanego.