Decydując się na zastosowanie szklanych drzwi, niezależnie od tego, czy zainstalowane zostaną one w biurze, czy prywatnym mieszkaniu, trzeba pamiętać o tym, że wybrane przez nas rozwiązanie musi spełniać odpowiednie normy. Dotyczą one m.in. rozmiaru drzwi, rodzaju szkła, z którego wykonane jest ich skrzydło oraz właściwości zawiasów odpowiednich do jego montażu.

Drzwi całoszklane to jeden z najpopularniejszych rodzajów przeszkleń, zarówno w mieszkaniach, jak i przestrzeniach biurowych. To bardzo estetyczne rozwiązanie, które daje możliwość doświetlenia pomieszczeń i dodania ich aranżacji ciekawego charakteru, m.in. dzięki zastosowaniu dekoracyjnego szkła lub mocowań w niestandardowym wykończeniu. Decydując się jednak na montaż szklanego skrzydła drzwiowego, należy mieć na uwadze, że tak jak w przypadku innych rodzajów drzwi, zastosowanie mają odpowiednie przepisy – zarówno europejskie, jak i krajowe.

Definicja drzwi

Jednym z dokumentów, który dotyczy ogólnie drzwi (nie tylko tych wypełnionych szkłem) i ich zastosowania jest norma PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – Terminologia. Definiuje ona wyroby otworowe, określając drzwi jako element budowy, którego celem jest zamykanie otworu w ścianie i zapewnienie dostępu do pomieszczenia, który w stanie zamknięcia może przepuszczać światło. Do tej samej kwestii odnosi się norma PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. Z kolei to, jakie szkło może być wykorzystane jako skrzyło drzwiowe opisują normy PN-EN 1863-2:2008 Szkło w budownictwie – Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą oraz PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe.

W przypadku drzwi całoszklanych wskazują one na konieczność zastosowania szkła bezpiecznego, co zgodnie z krajowymi regulacjami, oznacza tafle hartowane lub laminowane. Pisaliśmy o tym więcej w jednym z wcześniejszych materiałów na oszkle.pl.

Wymiary skrzydła drzwiowego

Poza wymienionymi dokumentami, do montażu drzwi szczegółowo odnosi się także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z jego treścią, a dokładnie §61.1., zarówno położenie, jak i kształt oraz wymiary drzwi wejściowych do budynku powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, także dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto ich szerokość w świetle ościeżnicy musi wynosić co najmniej 90 cm, wysokość 2 m, a w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 90 cm. Wymagania względem jednoskrzydłowych drzwi wejściowych dotyczą również drzwi wewnętrznych, które nie prowadzą do pomieszczeń technicznych lub gospodarczych. Z kolei zgodnie z treścią §75.1 drzwi w pomieszczeniach kuchennych lub takich, które przeznaczone są na stały pobyt ludzi, muszą mieć szerokość minimum 80 cm i 2 m wysokości. We wszystkich tych sytuacjach dopuszczalne jest zastosowanie drzwi całoszklanych pod warunkiem, że wykonano je ze szkła bezpiecznego.

We wspomnianym Rozporządzeniu odniesiono się także do drzwi w łazienkach, umywalniach lub wydzielonych ustępach. W tym przypadku skrzydło drzwiowe musi otwierać się na zewnątrz, mieć 2 m wysokości i co najmniej 80 cm szerokości, natomiast w ich dolnej części powinny znaleźć się otwory zapewniające odpowiedni dopływ powietrza. W łazienkach oraz ustępach dopuszcza się także stosowanie drzwi przesuwnych albo składanych (również szklanych) pod warunkiem, że nie prowadzą one do pomieszczeń ogólnodostępnych. W przeciwnym wypadku muszą mieć one postać standardowych rozwieranych drzwi o szerokości 90 cm. Do ich montażu sprawdzą się wszystkie systemu przesuwne Terno z naszej oferty, a także zamki i zawiasy z kolekcji Erice Line.

Drzwi w drogach ewakuacyjnych oraz drzwi przeciwpożarowe

W Rozporządzeniu określono wymagania także względem zamykanych drzwiami dróg ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych do użytkowania przez więcej niż 50 osób. Muszą się one otwierać na zewnątrz (wyjątek stanowią budynki wpisane do rejestru zabytków), a ich wymagana szerokość liczona jest łącznie, proporcjonalnie do liczby osób mogących równocześnie przebywać w obiekcie, jednak nie może być ona mniejsza niż 90 cm. Wymagania te dotyczą wszystkich drzwi w drogach ewakuacyjnych, niezależnie od materiału, z jakiego wykonano ich skrzydła. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, jaki rodzaj szklenia można zastosować w takiej sytuacji. Powodem tego jest fakt, że w przypadku drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz tych, które stanowią przegrody dymoszczelne lub przeciwpożarowe, zastosowanie ma szereg innych, szczegółowych przepisów. Określają one m.in. ich wymiary, wymagany sposób montażu, parametry oraz zakres badań, na podstawie których weryfikowane są ich właściwości. Więcej o ognioodpornych, szklanych przegrodach można przeczytać w jednym z artykułów opublikowanych w zakładce „Baza wiedzy fachowca”.

Warto dodatkowo zaznaczyć, że wszystkie określone w Rozporządzeniu wymiary odnoszą się do sytuacji, w której drzwi zostały otwarte pod kątem równym 90°.

Wymagania dotyczące zawiasów

W przypadku standardowych szklanych drzwi, instalowanych np. w biurach czy mieszkaniach, zastosowanie ma także norma PN-EN 1935:2003, która dotyczy wymagań względem zawiasów jednoosiowych oraz metodologii, według której należy je badać. Zgodnie z jej zapisami, po zweryfikowaniu właściwości okuć, są one oznaczane specjalnym ośmiocyfrowym kodem, gdzie każda z jego cyfr oznacza kolejno: kategorię użytkowania (tj. docelowe zastosowanie), trwałość, masę drzwi próbnych, przydatność do zastosowania w drzwiach, które stanowią przegrodę ogniową lub dymową, bezpieczeństwo użytkowania, odporność na korozję, odporność na włamanie, a także klasę zawiasu. Przykładem okuć z naszej oferty, które zostały przebadane na zgodność ze wspomnianą normą, są zawiasy z kolekcji Erice Line, oznaczone znakiem CE. W wyniku badania jeden z nich otrzymał kod 2 7 3 0 1 3 0 10. Oznacza to, że może być on m.in. stosowany w umiarkowanych warunkach eksploatacji, przy drzwiach szklanych, które nie stanowią przegrody ognioodpornej lub dymoszczelnej.

Więcej na temat wymagań opisanych w normie PN-EN 1935:2003 oraz parametrach zawiasów Erice Line można przeczytać w jednym z artykułów na oszkle.pl.

Parametry zamków przy drzwiach szklanych

Zawiasy to nie jedyne okucia stosowane przy drzwiach szklanych, których parametry określone zostały w normie. Dotyczy to także zamków oraz klamek. Do kwestii tych drugich odnosi się m.in. norma PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane – Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami – Wymagania i metody badań. Precyzuje ona, w jaki sposób należy badać m.in. trzpienie obrotowe, elementy mocujące, swobodę ruchu kątowego czy odporność na korozję mocowania. Norma określa jednocześnie cztery kategorie użytkowania i podobnie jak w przypadku zawiasów, klamki zbadane według opisanej w niej metodologii oznaczone zostają ośmiocyfrowym kodem, gdzie każda z jego cyfr oznacza kolejno:
• kategorię użytkowania;
• trwałość;
• masę drzwi stosowanych w badaniu;
• odporność ogniową;
• bezpieczeństwo;
• odporność na korozję;
• zabezpieczenie;
• typ działania.

Badania na zgodność z normą PN-EN 1906:2012 przeszły m.in. klamki z naszej kolekcji Erice Line. Na skutek testów zostały one opisane kodem 2 7 – 0 0 3 0 U, co oznacza, że m.in. przeszły badanie podczas 200 tys. cykli (zgodnie z 2 cyfrą), można je stosować przy standardowo użytkowanych drzwiach (wg cyfry piątej) i posiadają wysoką odporność na korozję, o czym informuje 6. cyfra kodu.

Innym dokumentem, który odnosi się tym razem do zamków, jest norma PN-EN 12209:2005/AC:2006, zastąpiona obecnie przez PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane -Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań. Określa ona właściwości, według których weryfikowane są parametry okucia. Po przejściu stosownych testów zamki są opisywane jedenastocyfrowym kodem, a każda z jego cyfr oznacza kolejno:

• kategorię użytkowania;
• trwałość i obciążenia zapadki;
• masę drzwi i siłę zamykania;
• przydatność do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych;
• bezpieczeństwo;
• odporność na korozję i temperaturę;
• zabezpieczenie i odporność na wiercenie;
• zakres stosowania;
• sposób uruchamiania kluczem i ryglem;
• typ działania trzpienia obrotowego;
• identyfikację klucza.

Według tej normy zweryfikowane zostały parametry takich zamków z serii Erice Line, jak m.in. TGL15, TGL40, TGL60, TGL45 oraz TGL30. Świadectwo z badań mocowań, które przeprowadził Instytut Techniki Budowlanej, dostępne jest na naszej stronie w zakładce „Certyfikaty”.