Już wielokrotnie podkreślaliśmy, zarówno w mediach, jak i tutaj na portalu oszkle.pl, jak istotną kwestią jest uzyskanie przez producenta lub dystrybutora wyrobów budowlanych stosownych certyfikatów potwierdzających ich jakość. Bez nich produkt nie może zostać legalnie dopuszczony do sprzedaży.

Nadrzędną rolę w procesie dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku pełnią rozporządzenia oraz normy unijne. W skrócie oznacza to, że jeśli dla danego wyrobu budowlanego opracowano normę zharmonizowaną (czyli hEN), obowiązkowo musi on zostać przebadany według opisanych w niej wytycznych. Istnienie normy hEN powoduje, że produkt objęty jej zakresem nie może zostać przebadany na zgodność z Polską Normą (ani żadną inną) i nie może posiadać krajowego znaku budowlanego B. Obecność normy zharmonizowanej oznacza także, że pozostałe normy, w tym krajowe, przestają obowiązywać. Konieczne jest wówczas przebadanie wyrobu według metodologii opisanej w normie unijnej, a pozytywne przejście badań skutkuje przyznaniem mu znaku CE.

Przykładem przebadanego w ten sposób produktu jest nasz samozamykacz FS880 z kolekcji FIRENZE. Został on poddany przez włoskiego producenta testom na zgodność z normą PN-EN 1154, przeprowadzonym według unijnych wytycznych. Badanie wykonane zostało przez Intertek Group plc. Norma ta precyzyjnie określa, że dla tego typu okuć przewidziany jest tylko jeden próg liczby cykli w ramach badań wytrzymałościowych i wynosi on 500 000. Co ważne, norma nie dopuszcza przebadania samozamykaczy w oparciu o mniejszą liczbę cykli, np. 200 000. Jeżeli nie został zachowany ten próg, produkt nie może zostać dopuszczony do obrotu. W treści normy są również określone warunki, w jakich muszą odbyć się badania, aby ich wyniki mogły zostać uznane za wiążące. Samozamykacz, który nie przeszedł badań opisanych w normie, nie może zostać dopuszczony do sprzedaży. Warto też wiedzieć, że jeśli samozamykacz został przebadany na zgodność z normą hEN, a laboratoryjna weryfikacja była pozytywna, nie ma konieczność udzielania na produkt dodatkowej gwarancji – potwierdzeniem jego właściwości jest otrzymany znak CE.

Choć producent może wykonywać badania komercyjne, istnieje ryzyko, że zostanie to uznane za celowe wprowadzenie w błąd, za co grożą kary finansowe. Pozostaje także pytanie o cel takich badań, szczególnie jeśli funkcjonuje norma hEN. Warto jednak podkreślić, że weryfikacja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w oparciu o normę, może zostać przeprowadzona tylko przez jednostki, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W przeciwnym wypadku wyniki badań nie są obowiązujące.

Badanie na zgodność z normą ma na celu standaryzację rynku. Dzięki temu, bazując na uniwersalnych i przejrzystych kryteriach, wykonawcy są w stanie porównać różne produkty i na podstawie jasno zdefiniowanych właściwości wybrać te, które najlepiej odpowiadają założeniom realizowanego projektu. Niezbędne informacje o posiadanym certyfikacie, dokumencie, na podstawie którego został przyznany oraz klasie, do której zakwalifikowany został wyrób, muszą znaleźć się także na etykiecie produktu.